CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

MICA FILLER PRODUCTS

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (dạng cơ bản)

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành ngoài)

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành trong)

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)