CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM
 
 
STT
 
 
Thông tin môi trường
 
 
Nội dụng
 
 
Mô tả
 
 
Tài liệu
(File đính kèm)
 
 
Thời gian/ thời điểm công khai
 
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác tại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác tại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022
 
 
 
 

2
 
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp kháctại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 
 
 
 
 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 929/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giấy phép môi trường
(giấy phép thành phần)
 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp kháctại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam
 
 
 
 
 

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 63/ GXN-STNMT ngày 14 tháng 2 năm 2022 Do giám đốc sở Tài nguyên Môi trường tỉnh hải Dương xác nhận
 
 
 
 
 
4
 
 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của công ty TNHH Valqua Việt Nam
 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH: 30.000230.T ngày 28 tháng 12 năm 2010 do chi cục trưởng chi chục bảo vệ môi trường cấp
 
 
 
 
 

5
 
 
 

Kết quả quan trắc chất thải định kỳ
 
 
 

Kết quả quan trắc khí thải quý III năm 2022
Lấy mẫu ngày 13 tháng 9 năm 2022; Ngày nhận được kết quả quan trắc 28 tháng 9 năm 2022
 
 
 
 Ngày 29 tháng 9 năm 2022