CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM
 

 

 

STT

 

 

Thông tin môi trường

 

 

Nội dung

 

 

Mô tả

 

 

Tài liệu

(File đính kèm)

 

 

Thời gian/thời điểm công khai

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác tại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác tại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

2

 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp kháctại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 929/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

 

 


 Quyết định phê duyệt ĐTM năm 2015

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy phép môi trường
(giấy phép thành phần)

 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án  " Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng nguyên vật liệu dùng cho hệ thống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp kháctại KCN Tân Trường huyện Cẩm Giàng" Của Công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

 

 

 

 

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 63/ GXN-STNMT ngày 14 tháng 2 năm 2022 Do giám đốc sở Tài nguyên Môi trường tỉnh hải Dương xác nhận

 

 

 

 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường - GĐ2

 

 

4

 

 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH: 30.000230.T ngày 28 tháng 12 năm 2010 do chi cục trưởng chi chục bảo vệ môi trường cấp

 

 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Kết quả quan trắc chất thải định kỳ

 
Kết quả quan trắc khí thải quý IV năm 2022

Lấy mẫu ngày 16 tháng 11 năm 2022; Ngày nhận được kết quả quan trắc 16 tháng 12 năm 2022

 

 

 


⑤   Kết quả quan trắc môi trường quý 4 năm 2022


Ngày 13 tháng 1 năm 2023


6

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của công ty TNHH Valqua Việt Nam

Ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2022
    
Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường
Ngày 13 tháng 1 năm 2023